bài tập mệnh đề quan hệ

Bài ghi chép 50 Bài tập dượt Mệnh đề mối quan hệ đặc biệt hoặc đem điều giải bao gồm khá đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Mệnh đề mối quan hệ và bên trên 50 bài bác tập dượt về Mệnh đề mối quan hệ tinh lọc, đem đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Mệnh đề mối quan hệ vô Tiếng Anh.

50 Bài tập dượt Mệnh đề mối quan hệ đặc biệt hoặc đem điều giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: bài tập mệnh đề quan hệ

Mệnh đề mối quan hệ (Relative Clause) là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chủ yếu bởi vì những đại kể từ mối quan hệ (who, whom, whose, which, that) hoặc những trạng kể từ mối quan hệ như (where, when, why).

2. Đại kể từ mối quan hệ (Relative Pronouns)

*Who:

- Là đại kể từ mối quan hệ chỉ người

- Đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện ngôi nhà ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó hoặc thực hiện tân ngữ

Ví dụ: The man who is sitting by the fire is my father.

(Người nam nhi đang được đứng mặt mũi gò lửa là thân phụ tôi.)

*Whom:

- Là đại kể từ mối quan hệ chỉ người thực hiện tân ngữ

- Đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó

- Theo sau whom là 1 trong mệnh đề

- Whom rất có thể được lược vứt vô mệnh đề mối quan hệ Khi mệnh đề mối quan hệ được dùng để làm xác lập mang lại mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: The woman whom you saw yesterday is my aunt.

= The woman you saw yesterday is my aunt.

(Người phụ phái nữ tuy nhiên tôi gặp gỡ ngày qua đó là cô tôi.)

*Which:

- Là đại kể từ mối quan hệ chỉ vật thực hiện ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ mang lại động kể từ sau nó

- Theo sau which rất có thể là 1 trong động kể từ hoặc một ngôi nhà ngữ

- Which rất có thể được lược vứt vô mệnh đề mối quan hệ Khi mệnh đề mối quan hệ được dùng để làm trượt ngữ mang lại mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: The book which is đen sì is mine. (Quyển sách black color là của tôi.)

*That:

Là đại kể từ mối quan hệ chỉ toàn bộ cơ thể lẫn lộn vật, rất có thể được sử dụng thay cho mang lại Who, Whom, Which vô mệnh đề mối quan hệ xác lập (defining relative clause).

Ví dụ: This is the dress that I bought yesterday. (Đây là cái váy đầm tuy nhiên tôi mua sắm ngày qua.)

Các tình huống đề xuất sử dụng that:

*Nếu nó thay cho thế 2 danh kể từ trở lên trên bao hàm toàn bộ cơ thể và vật

Ví dụ: My baby and my dog that are playing in the garden look sánh happy. (Con của tôi và con cái chó đang được đùa vô vườn đặc biệt phấn khởi.)

*Nếu nó bám theo sau đại kể từ cô động như someone, anybody, nothing, anything, something, none,… và sau những đại kể từ như all, much, any, few, some, little, none

Ví dụ: This is something that I want lớn say. (Đây là vài ba điều tuy nhiên tôi ham muốn phát biểu.)

*Nếu nó bám theo sau những kể từ chỉ số trật tự như the first, the second, the third, the last, the only,…

Ví dụ: I am the last one that attends this competition. (Tôi là kẻ ở đầu cuối nhập cuộc cuộc đua này.)

*Nếu nó bám theo sau cấu hình đối chiếu nhất

Ví dụ: This is the most interesting book that I have ever read. (Đây là cuốn sách thú vị nhất tuy nhiên tôi từng hiểu.)

*Trong cấu hình câu chẻ “It + be + … + that…”

Ví dụ: John told bu the news.

→ It was John who/that told bu the news. (Đó đó là John người vẫn kể mang lại tôi thông tin.)

3. Trạng kể từ mối quan hệ (Relative Adverbs)

*When:

Là trạng kể từ mối quan hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ thời hạn, sử dụng thay cho mang lại at, on, in + which, then.

Ví dụ: I’ll never forget the day when I met her. (when = on which) (Tôi sẽ không còn khi nào quên cái ngày tuy nhiên tôi gặp gỡ cô ấy.)

*Where:

Là trạng kể từ mối quan hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở, thay cho mang lại at, on, in + which, there.

Ví dụ: That is the house where we used lớn live. (where = in which) (Đó là mái nhà tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi từng sinh sống.)

*Why:

Là trạng kể từ mối quan hệ chỉ nguyên nhân, đứng sau danh kể từ “the reason”, sử dụng thay cho mang lại “for the reason”, thay cho mang lại for + which.

Ví dụ: I don’t know the reason why I love him. (why = for which) (Tôi ko biết nguyên nhân tại vì sao tôi lại yêu thương anh ấy.)

4. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

*Mệnh đề mối quan hệ xác lập (restrictive/ defining relative clause):

- Mệnh đề mối quan hệ xác lập hoặc hay còn gọi là mệnh đề mối quan hệ số lượng giới hạn dùng để làm trượt nghĩa mang lại danh kể từ đứng trước

- Mệnh đề mối quan hệ xác lập là thành phần cần thiết của câu, nếu như loại bỏ đi mệnh đề chủ yếu không tồn tại nghĩa rõ rệt ràng

- Mệnh đề mối quan hệ xác lập được dùng Khi danh kể từ là danh kể từ ko xác lập và ko sử dụng lốt phẩy ngăn cơ hội nó với mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: The girl who is wearing the xanh rớt dress is my sister. (Cô gái tuy nhiên đang được đem cái váy đầm xanh rớt đó là chị tôi.)

Danh kể từ “the girl” ko xác lập vì vậy cần thiết một mệnh đề mối quan hệ “who is wearing the xanh rớt dress” nhằm xác lập này là cô nàng này.

*Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập (non-restrictive/ non-defining relative clause):

- Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập dùng để làm trượt nghĩa mang lại danh kể từ đứng trước,là phần phân tích và lý giải tăng, nếu như loại bỏ đi mệnh đề chủ yếu vẫn còn đó nghĩa rõ rệt ràng

- Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập thông thường được ngăn với mệnh đề chủ yếu bởi vì những lốt phẩy

- Danh kể từ đứng trước thông thường là tên gọi riêng biệt hoặc trước những danh kể từ thông thường đem những kể từ như: this, that, these, those, my, his, her,…đứng trước

- Không được sử dụng that vô mệnh đề ko xác lập.

Ví dụ: My aunt, who is sitting next lớn you, is a doctor. (Cô của tôi, người đang được ngồi cạnh chúng ta, là 1 trong bác bỏ sĩ.)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. She is the most intelligent woman. I’ve ever met this woman.

2. This doctor is famous. You visited him yesterday.

3. These children are orphans. She is taking care of these children.

4. The two young men are not good persons. You are acquainted with them.

5. My father goes swimming every day. You met him this morning.

6. The man is my father. I respect this man most.

7. The man is my father. I respect his opinion most.

8. Mary and Margaret are twins. You met them yesterday.

9. I’ll introduce you lớn the man. His tư vấn is necessary for your project.

10. The middle-aged man is the director. My father is talking lớn him.

1. She is the most intelligent woman whom I’ve ever met.

2. This doctor whom you visited yesterday is famous.

3. These children whom she is taking care of are orphans.

4. The two young men whom you are acquainted with are not good persons.

5. My father whom you met this morning goes swimming everyday

6. The man whom I respect most is my father.

7. The man whose opinion I respect most is my father.

8. Mary and Margaret whom you met yesterday are twins.

9. I’ll introduce you lớn the man whose tư vấn is necessary for your project.

10. The middle-aged man is the director whom my father is talking lớn.

Task 2. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. The boy is my cousin. You make fun of him.

2. The student is from china. He sits next lớn bu.

3. I thanked the woman. This woman had helped bu.

4. The professor is excellent. I am taking his course.

5. Mr. Smith said he was too busy lớn speak lớn bu. I had come lớn see him.

6. I saw a lot of people and horses. They went lớn market.

7. Tom has three sisters. All of them are married.

8. I recently went back lớn Paris. It is still as beautiful as a pearl.

9. I recently went back lớn Paris. I was born in Paris nearly 50 years ago.

10. Do you know the music? It is being played on the radio.

1. The boy whom you make fun of is my cousin.

2. The student who sits next lớn bu is from Đài Loan Trung Quốc.

3. I thanked the woman who had helped bu.

4. The professor whose course I am taking is excellent.

5. Mr. Smith, who I had come lớn see, said he was too busy lớn speak lớn bu.

6. I saw a lot of people and horses that went lớn the market.

7. Tom has three sisters, all of whom are married.

8. I recently went back lớn Paris, which is still as beautiful as a pearl.

9. I recently went back lớn Paris, in which I was born nearly 50 years ago.

10. Do you know the music which is being played on the radio?

Task 3. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. You didn’t tell us the reason. We have lớn cut down our daily expenses for that reason.

2. The day was rainy. She left on that day.

3. I’ve sent him two letters. He has received neither of them.

4. That man is an artist. I don’t remember the man’s name.

5. One of the elephants had only one tusk. We saw these elephants at the zoo.

6. That xế hộp belongs lớn Dr. Clark. Its engine is very good.

7. You sent bu a present. Thank you very much for it.

8. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year.

9. Rod Lee has won an Oscar. I know his sister.

10. Is this the style of hair? Your wife wants lớn have it.

1. You didn’t tell us the reason for which we have lớn cut down our daily expenses.

2. The day on which she left was rainy.

3. I’ve sent him two letters, neither of which he has received.

4. That man, whose name I don’t remember, is an artist.

5. One of the elephants which we saw at the zoo had only one tusk.

6. That xế hộp, the engine of which is very good, belongs lớn Dr. Clark.

7. Thank you very much for the present which you sent bu.

8. This is Mrs. Jones, whose son won the championship last year.

9. I’ll introduce you lớn the man whose tư vấn is necessary for your project.

10. Is this the style of hair which your wife wants lớn have?

Task 4. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb.

1. A man answered the phone. He said Tom was out.

2. 7.05 is the time. My plane arrives then.

3. Max isn’t home page yet. That worries bu.

4. Do you know the building? The windows of the building are painted green.

5. Last week I went lớn see the house. I used lớn live in it.

1. A man who answered the phone said Tom was out.

2. 7.05 is the time at which my plane arrives.

3. Max isn’t home page yet, that worries bu.

4. Do you know the building the windows of which are painted green?

5. Last week I went lớn see the house in which I used lớn live.

Task 5. Use relative adverb lớn combine each pair of sentences below

1. This is the house. We often stay in this house in summer.

2. I’ll show you the second hand bookshop. You can find valuable books in this cửa hàng.

3. I have not decided the day. I’ll go lớn London on that day.

4. He was born on the day. His father was away on that day.

5. The book is a telephone directory. We can look up telephone numbers in this book.

6. Mrs. Brown rang Dr. Brown. He was going lớn carry out an urgent operation at that moment.

7. The airport is the most modern one. We’re going lớn arrive at this airport.

8. She doesn’t want lớn speak of the cause. She divorced her husband of this cause.

9. The days were the saddest ones. I lived far from home page on those days.

10. I never forget the park. We met each other for the first time at this park.

1. This is the house where we often stay in summer.

Xem thêm: tạo biệt danh theo tên

2. I’ll show you the secondhand bookshop where you can find valuable books.

3. I have not decided the day when I’ll go lớn London.

4. He was born on the day when his father was away.

5. The book in which we can look up telephone numbers is a telephone directory.

6. Mrs. Brown rang Dr. Brown when he was going lớn carry out an urgent operation.

7. The airport where we’re going lớn arrive is the most modern one.

8. She doesn’t want lớn speak of the cause why she divorced her husband.

9. The days when I lived far from home page were the saddest ones.

10. I never forget the park where we met each other for the first time.

Task 6. Use a relative pronoun preceded by a preposition lớn combine each pair of sentences below

1. This is a rare opportunity. You should take advantage of it lớn get a better job.

2. The boy is my cousin. You made fun of him.

3. This matter is of great importance. You should pay attention lớn it.

4. The woman lives next door lớn bu. You gave place lớn her on the bus.

5. The examination lasted two days. I was successful in this examination.

6. This is the result of our work. I’m pleased with it.

7. There is a No parking sign. I bởi not take notice of it.

8. Mr. Brown is the man. I am responsible lớn him for my work.

9. Do you see my pen? I have just written the lesson with it.

10. We are crossing the meadow. We flew kites over it in our childhood.

1. This is a rare opportunity of which you should take advantage lớn get a better job.

2. The boy of whom you made fun is my cousin.

3. This matter, lớn which you should pay attention, is of great importance.

4. The woman lớn whom you gave place on the bus lives next door lớn bu.

5. The examination in which I was successful lasted two days.

6. This is the result of our work, with which I am pleased.

7. There is a No parking sign of which we don’t take notice.

8. Mr. Brown is the man lớn whom I am responsible for my work.

9. Do you see my pen, with which I’ve just written the lesson?

10. We are crossing the meadow over which we flew kites in our childhood.

Task 7. Choose the best answer

1. That’s my friend, _______________ comes from nhật bản.

A. which     B. who

C. whom     D. where.

2. The plants which______________ in the living room need a lot of water.

A. are     B. be

C. is     D. was

3. She’s the woman_______________ sister looks after the baby for us.

A. who     B. which

C. that’s     D. whose

4. That’s the doctor for________________ Cliff works.

A. that     B. which

C. whom     D. whose

5. Marie,______________ I met at the tiệc nhỏ, called bu last night.

A. that     B. whom

C. which     D. whose

6. I remember Alice,______________ rode the bus lớn school with.

A. I     B. whom I

C. which I     D. who

7. I used lớn enjoy the summer, ______________ we had a big family picnic.

A. where     B. when

C. which     D. that

8. Tell bu about the thành phố ______________ you grew up.

A. that     B. where

C. which     D. ∅

9. Anna found the book that ________________ wanted at the bookshop.

A. ∅     B. where

C. she     D. which

10. Please remember lớn take back lớn the library all the books ________ are due this week.

A. ∅     B. that

C. when     D. they

1. B. who

2. A. are

3. D. whose

4. C. whom

5. B. whom

6. B. whom I

7. B. when

8. B. where

9. C. she

10. B. that

Câu hỏi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp ánB A D C B BB B C B

Task 8. Choose the best answer

1. He likes the dress. Huong is wearing it

A. He likes the dress which Huong is wearing it

B. He likes the dress Huong is wearing it

C. He likes the dress who Huong is wearing

D. He likes the dress Huong is wearing

2. Most of the classmates couldn't come. He invited them lớn the birthday party

A. Most of the classmates he invited lớn the birthday tiệc nhỏ couldn't come.

B. Most of the classmates he was invited lớn the birthday tiệc nhỏ couldn't come.

C. Most of the classmates that he invited them lớn the birthday tiệc nhỏ couldn't come.

D. Most of the classmates which he invited lớn the birthday tiệc nhỏ couldn't come.

3. What was the name of the man? You met and talked lớn him this morning.

A. What was the name of the man who you met and talked lớn him this morning?

B. What was the name of the man you met and talked lớn this morning?

C. What was the name of the man you met and talked lớn whom this morning?

D. What was the name of the man whose you met and talked lớn this morning?

4. The church is over 500 years old. Our class visited it last summer.

A. The church which our class visited it last summer is over 500 years old.

B. The church that our class visited it last summer is over 500 years old.

C. The church which our class visited last summer is over 500 years old.

D. The church our class visit last summer is over 500 years old.

5. The tuy nhiên says about the love of two young students. She is singing the tuy nhiên.

A. The tuy nhiên which she is singing it says about the love of two young students.

B. The tuy nhiên she is singing says about the love of two young students.

C. The tuy nhiên says about the love of two young students which she is singing.

D. The tuy nhiên says about the love of two young students that she is singing it.

1. D. He likes the dress Huong is wearing

2. A. Most of the classmates he invited lớn the birthday tiệc nhỏ couldn't come.

3. B. What was the name of the man you met and talked lớn this morning?

4. C. The church which our class visited last summer is over 500 years old.

5. B. The tuy nhiên she is singing says about the love of two young students.

Câu hỏi1 2 3 4 5
Đáp ánD A B C B

Task 9. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT

1. The men _______ lives next-door are English

2. The dictionary _______ you gave bu is very good.

3. Do you know the girls _______ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve _______ got into my house last night.

5. The chocolate _______ you lượt thích comes from the United States.

6. I have lost the necklace _______ my mother gave bu on my birthday.

7. A burglar is someone _______ breaks into a house and steals things.

8. Buses _______ go lớn the airport lập cập every half hour.

9. I can't find the key _______ opens this door.

10. I gave you a book _______ had many pictures.

1. The men ___who___ lives next-door are English.

2. The dictionary ___which___ you gave bu is very good.

3. Do you know the girls ___who___ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve ___who___ got into my house last night.

5. The chocolate ___which___ you lượt thích comes from the United States.

6. I have lost the necklace ___which___ my mother gave bu on my birthday.

7. A burglar is someone ___that___ breaks into a house and steals things.

8. Buses ___that___ go lớn the airport lập cập every half hour.

9. I can't find the key ___which___ opens this door.

10. I gave you a book ___which___ had many pictures.

Task 10. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns

1. The first boy has just moved. He knows the truth.

..................................................

2. I don't remember the man. You said you met him at the canteen last week

..................................................

3. The only thing is how lớn go home page. It make bu worried.

..................................................

4. The most beautiful girl lives thành phố. I lượt thích her long hair very much.

..................................................

5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

..................................................

1. The first boy who knows the truth has just moved.

2. I don't remember the man whom you said you met at the canteen last week.

3. The only thing which make bu worried is how lớn go home page.

4. The most beautiful girl, whose long hair I lượt thích very much, lives in this thành phố.

5. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

Xem tăng những bài bác tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc đem điều giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Trạng kể từ đặc biệt hoặc đem điều giải
  • Bài tập dượt Giới kể từ đặc biệt hoặc đem điều giải
  • Bài tập dượt Liên kể từ đặc biệt hoặc đem điều giải
  • 50 Bài tập dượt Mệnh đề mối quan hệ đặc biệt hoặc đem điều giải

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp bám theo dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.